In de algemene voorwaarden van ADEZZA.be staat wat EXALO MEDIA van u verwacht als u een persoonlijke omgeving of account heeft op ADEZZA.be, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik, aansprakelijkheid en privacy op ADEZZA.be.

Contact

Exalo Media
T.a.v. J.J. de Wit
Osingastate 13
8926 LK  Leeuwarden
T: +31638278500
E: info@exalo.nl

Algemeen deel

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van adezza.be.
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Adezza.be.

Artikel 2 Algemeen

Door het gebruik van Adezza.be gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in de privacyverklaring op EXALO MEDIA en uw privacy.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Doel en kosten

Adezza.be bestaat uit onder andere een cv- en vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de arbeidsmarkt.

Het gebruik van Adezza.be is gratis.

Artikel 4 Links naar derdensites

Op Adezza.be zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. EXALO MEDIA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 5 Gebruik van Adezza.be

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het is Gebruiker niet toegestaan Adezza.be of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die EXALO MEDIA en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van Adezza.be c.q. het hinderen van de werking van Adezza.be.

Artikel 6 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat Adezza.be persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de privacyverklaring op EXALO MEDIA en uw privacy.

EXALO MEDIA mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via Adezza.be aanbiedt. EXALO MEDIA zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.

Artikel 7 Uitsluiting

EXALO MEDIA gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van Adezza.be of de via Adezza.be aangeboden faciliteiten.

Indien daarvoor aanleiding is, zal EXALO MEDIA ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 8 Onderhoud/Storingen

EXALO MEDIA spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot Adezza.be te verschaffen.

EXALO MEDIA kan (onderdelen van) Adezza.be echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. EXALO MEDIA zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Adezza.be, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door EXALO MEDIA geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij EXALO MEDIA, tenzij anders is aangegeven.

Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van Adezza.be te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van EXALO MEDIA heeft verkregen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Het gebruik van Adezza.be door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. EXALO MEDIA is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van Adezza.be, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van EXALO MEDIA of zijn medewerkers.

EXALO MEDIA is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.

De informatie op Adezza.be kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. EXALO MEDIA raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 11 Klachten

Een klacht kunt u indienen bij EXALO MEDIA, bereikbaar via telefoonnummer 06-38278500, via info@exalo.nl (voorkeur).

Vacatures en cv’s

Artikel 12 Registratie als werkgever

Meldt u zich als werkgever aan op Adezza.be, dan vraagt u eerst een activeringscode aan. Dat doet u met uw fiscaal (BTW) nummer. Dit is nodig omdat EXALO MEDIA uw identiteit wil controleren voordat u toegang krijgt tot de cv’s op Adezza.be.

Bij het aanmaken van een account is het verplicht een emailadres te gebruiken eindigend op een domeinnaam waarop uw bedrijfswebsite ook wordt gehost. Adressen eindigend op bv. Gmail.com, Hotmail.com of vergelijkbaar zijn niet toegestaan.

Een Gebruiker heeft alleen toegang tot de cv’s op Adezza.be indien hij een werkgever is en zich als werkgever heeft aangemeld op Adezza.be. Alleen die medewerkers van de werkgever die een dienstverband hebben bij de werkgever, kunnen zich registreren. Dit betekent dat, indien het dienstverband bij de werkgever geëindigd is, de toegang voor die medewerker van de werkgever niet langer gerechtigd is. Toegang tot de persoonsgegevens van de (openbare) cv’s is voorbehouden aan een werkgever of een van zijn medewerkers die het aanmeldproces goed heeft doorlopen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de werkgevers.

Artikel 13 Gebruik

Gebruiker zal de cv- en vacaturebank van Adezza.be en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van cv’s respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van uw actieve vacature.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die EXALO MEDIA en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
 • Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures van Gebruiker of het doen van sollicitaties.
 • Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
 • Het doen van reclame-uitingen.
 • Het doen van politieke uitlatingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.

 

Door het plaatsen van een vacature of een cv op de cv- en vacaturebank van Adezza.be wordt er door EXALO MEDIA-medewerkers niet automatisch actief voor u bemiddeld. De vacature of het cv kan worden gevonden door andere Gebruikers op Adezza.be.

Artikel 14 Vacatures

Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door werkgever van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature, alsmede de daarover door werkgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:

 • Functiebenaming
 • Aard van de werkzaamheden
 • Urenomvang
 • Beloningsvorm
 • Aard van het dienstverband
 • Ingangsdatum vacature
 • Contactpersoon en telefoonnummer
 • Sollicitatiewijze

Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal werkgever de vacature zo spoedig mogelijk van Adezza.be verwijderen.

Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst.

Werkgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.

Artikel 15 Cv’s

Gebruiker draagt er zorg voor dat de in zijn cv verstrekte informatie juist en niet misleidend is.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn cv alsmede voor het actueel houden ervan.

Artikel 16 Verwijderen en weigeren vacature

EXALO MEDIA verwijdert dan wel weigert een vacature indien:

 • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 • naar het oordeel van EXALO MEDIA de vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.

EXALO MEDIA verwijdert de vacature aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.

Artikel 17 Verwijderen en weigeren cv

EXALO MEDIA verwijdert dan wel weigert een cv indien (de tekst van) het cv in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;

EXALO MEDIA verwijdert het cv aan het einde van de aan het cv gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn de looptijd voor het cv heeft verlengd.

Artikel 18 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van cv’s en vacatures

EXALO MEDIA biedt met de cv- en vacaturebank van Adezza.be aan Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van EXALO MEDIA vacatures en cv’s te plaatsen. Voor de inhoud van de cv’s en de vacatures is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. EXALO MEDIA toetst de geplaatste cv’s en vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden vacatures en cv’s zo mogelijk actie ondernemen. EXALO MEDIA is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste cv’s en vacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

EXALO MEDIA is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op Adezza.be geplaatste vacatures en cv’s. Eveneens is EXALO MEDIA niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de Gebruikers zelf.

Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).

Een Gebruiker die in de cv- en vacaturebank van Adezza.be een vacature of cv opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan EXALO MEDIA.